Certificeringsregeling Herwinning Textiel


De doelen van deze certificeringsregeling zijn het volgende:

  • Het verder professionaliseren van de textielrecyclingbranche;
  • Het optimaliseren van het imago van de textielrecyclingbranche;
  • De bevordering van de marktpositie van ondernemingen die voldoen aan de in de certificeringsregeling gestelde kwaliteitseisen;
  • Het geven van waarborgen aan opdrachtgevers, leveranciers, afnemers en toezichthouders dat aan eisen die voortkomen uit verduurzaming en transparantie ten aanzien van de inzameling en be- of verwerking van het voor hergebruik aangeboden textiel wordt voldaan;
  • Het dienen als hulpmiddel voor bedrijven ten behoeve van goede bedrijfsvoering;
  • Het bieden van waarborgen dat herwonnen textiel en daaruit voortgekomen rest (afval) stoffen op verantwoorde wijze worden verwerkt. Voor reststoffen houdt dit onder andere in dat deze binnen de OESO grenzen verwerkt worden.