15 juli 2019

Brandbrief: Branche luidt noodklok; Textielrecycling lijdt onder toename vervuiling

Nederland zamelt jaarlijks 75 miljoen kilo textiel in.  De kwaliteit van het materiaal gaat echter hard achteruit. Het vervuilingspercentage ligt nu tussen de 12,5% en 15%. Vier jaar terug lag dit gemiddeld nog op zo’n 8%. De VHT wijt de vervuilingstoename onder meer aan het gebruik van voornamelijk ondergrondse inzamelcontainers. Die keuze zorgt er voor dat geen handmatige selectie op locatie meer kan plaatsvinden. Daarnaast stromen ondergrondse kledingcontainers vaak vol bij regen met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit.

De verontreinigingstoename in het Nederlands ingezameld textiel wordt versterkt door het gevoerde afvalbeleid van de gemeenten om huishoudens te laten betalen voor hun huishoudelijk restafval. Diftar heeft een kwantitatieve focus waarbij de huishoudens betalen voor de hoeveelheid restafval. Dit leidt echter in de praktijk vaak tot ontwijkgedrag, waarbij burgers hun restafval deponeren in de gratis textielcontainers en andere recyclingbakken.

Tot slot is sprake van een algehele verslechtering van de kwaliteit van geproduceerde kleding.  Kleding is steeds vaker een wegwerpproduct. Snel wisselende collecties die vaak goedkoop worden geproduceerd in lagelonenlanden en slecht van kwaliteit zijn. Met als gevolg: steeds meer niet-herdraagbaar textiel in de kledingcontainers.

Door al deze factoren moet een steeds grotere fractie van het ingezamelde textiel alsnog naar de afvalverbranding worden afgevoerd. Met de per 1 januari jl. sterk verhoogde afvalstoffenheffing leidt dit tot almaar stijgende lasten voor de textielrecyclingketen.

Voor een Circulaire Economie zal sterk moeten worden gestuurd op kwaliteit.
De VHT doet hiervoor de volgende aanbevelingen:

Inzameling

 • Kies een inzamelsysteem op basis van kwaliteit. Neem geen ondergrondse containers die mechanisch worden geleegd.
 • Stuur bij aanbestedingen meer op kwaliteit dan op kwantiteit.
 • Verbeter bij overheden en burgers de kennis over textielinzameling- en recycling.
 • Weet als gemeente wat met het ingezamelde materiaal gebeurt. Monitor de verontreiniging, de sortering en de verwerking.
 • Zoek naar nieuwe inzamelpunten, die inpandig, fijnmaziger en minder anoniem zijn.

Sortering/recycling

 • Zorg voor een kwalitatief goede sortering in voldoende deelstromen.
 • Experimenteer met verbeterkansen, zoals het drogen van vochtig textiel.
 • Zorg met nieuwe recyclingtechnieken dat gebruikt textiel daadwerkelijk hoogwaardig wordt gerecycled.

Kledingproducenten

 • Ontwerp kwalitatief goede kledingstukken die lang meegaan en herdraagbaar zijn.
 • Pas een percentage secundaire grondstoffen toe in nieuw textiel. De overheid moet dit van producenten eisen.

Kopers van textiel

 • Zet als overheid en bedrijf de inkoopkracht in door textiel circulair in te kopen.
 • Creëer als gebruiker een grotere afzetmarkt voor tweedehands kleding en textiel met een percentage gebruikt textiel.
 • Houd gebruikt textiel apart en lever het schoon en gescheiden in.Tot slot willen we méér textiel recyclen, dan moeten een afzetmarkt voor het materiaal (ondersoorten) worden gecreëerd. 

Tot slot willen we méér textiel recyclen, dan moeten een afzetmarkt voor het materiaal (ondersoorten) worden gecreëerd.

De VHT is van mening dat de overheid, met behulp van producenten verantwoordelijkheid, een minimumpercentage gerecycled textiel in nieuw textiel moet vaststellen. Daarmee stimuleer je echt een circulaire textielketen.

De volledige brandbrief aan staatssecretaris Van Veldhoven vindt u hier