Professionaliseren

De VHT ontwikkelt momenteel een certificeringsregeling, met de volgende grondslagen en uitgangspunten:

Voldoen aan Wet- en regelgeving

Elke onderneming dient te voldoen aan alle eisen die op haar bedrijf en bedrijfsvoering van toepassing zijn op basis van Nederlandse, Europese en/of Internationale wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot inschrijvingen, verzekeringen, vergunningen, veiligheids- en arbeidsomstandigheden en personeelsaangelegenheden. 

De VHT-certificeringsregeling is een op de textielrecyclingbranche toegesneden regeling. Derhalve wordt alleen de wet- en regelgeving die relevant en onderscheidend is voor ondernemingen in de textielrecyclingsbranche aan een externe toetsing onderworpen.

Verantwoording goederenstroom

De VHT acht het van vitaal belang dat ondernemingen hun goederenstromen kunnen verantwoorden. Door alle inkomende en uitgaande goederen te wegen, daar waar fysieke handel is, en inzamel- en productiegegevens minimaal maandelijks te kunnen overleggen onderscheiden
gecertificeerde ondernemingen zich als professionele en transparante textielherwinningsbedrijven.

Ketenverantwoordelijkheid


De VHT wil dat ver- en bewerking van herwonnen textiel op een duurzame en verantwoorde manier plaatsvindt, niet alleen binnen de gecertificeerde ondernemingen, maar ook verderop in de keten. Gecertificeerde ondernemingen dienen aan te kunnen tonen dat hun niet-gecertificeerde afnemers, het textiel op een duurzame en verantwoorde manier verwerken. Deze bewijzen kunnen steekproefsgewijs getoetst worden door de Certificerende Instelling.

Meer informatie over de VHT certificeringsregeling vindt u hier.