12 juli 2023

Inwerkingtreding UPV Textiel

 

Nieuwsbericht VHT website juli 2023 – Inwerkingtreding UPV Textiel

1 juli jongstleden is de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) textiel in werking getreden. Dat betekent dat importeurs en producenten van kleding en huishoudtextiel verantwoordelijk worden voor de afvalfase van hun producten. De doelstellingen uit de UPV textiel worden de komende jaren gefaseerd ingevoerd. In de aanloopfase waarin we nu verkeren zijn er nog veel vragen over de uitvoering van de UPV. Wel begint steeds meer duidelijkheid te komen. In dit artikel wordt de laatste stand van zaken uiteen gezet.

Producentenverantwoordelijkheidsorganisatie
Volgens de wet zijn alle importeurs en producenten van kleding en huishoudtextiel er individueel voor verantwoordelijk dat zij de doelstellingen van de UPV behalen voor de hoeveelheid textiel die zij zelf op de markt brengen. Dat is in de praktijk echter moeilijk haalbaar. Om het werkbaar te maken is hiervoor een producentenverantwoordelijkheidsorganisatie opgericht: Stichting UPV Textiel. Deze stichting heeft zich tot doel gesteld om namens de producenten en importeurs de doelstellingen van de UPV te halen. Hiervoor is het wel nodig dat voldoende producenten en importeurs zich aansluiten bij de stichting, zodat een zogeheten algemeen verbindend verklaring kan worden afgekondigd. Op het moment van schrijven van dit artikel hebben zich hiervoor nog niet voldoende producenten en importeurs bij de stichting aangemeld. De Stichting UPV Textiel gaat er echter vanuit dat dit wel gaat gebeuren. De VHT is voorstander van een collectieve uitvoeringsorganisatie voor de UPV Textiel. Met een dergelijke organisatie kunnen beter afspraken worden gemaakt dan met talloze individuele bedrijven.

Afvalbeheersbijdrage en vergoedingen
Om de Stichting UPV Textiel in staat te stellen de doelstellingen van de UPV te halen, betalen de aangesloten producenten en importeurs per kledingstuk dat zij op de markt brengen een bepaald bedrag: de zogeheten afvalbeheersbijdrage. Het fonds dat hiermee gevuld wordt zal onder meer gaan worden gebruikt voor de benodigde investeringen om de inzamel-, sorteer- en recyclingcapaciteit te verhogen en te verbeteren. Ook zal er financiering komen voor een innovatie transitiefonds. Hieruit worden innovaties in recyclingtechnologie (mede) gefinancierd om de sector nog meer circulair te kunnen maken.

In de aanloopfase bedraagt de hoogte van de afvalbeheersbijdrage € 0,03 per op de markt gebracht stuk kleding of huishoudtextiel. De bijdrage is gebaseerd op de kosten die gemaakt moeten worden om de Stichting UPV Textiel op te zetten en operationeel te houden. Vanaf 2025 zal de bijdrage verhoogd worden naar € 0,06 per stuk. In de daaropvolgende jaren wordt de hoogte van de afvalbeheersbijdrage aangepast naar gelang de benodigde investeringen om de inzamel-, sorteer- en recycling capaciteit te verhogen en te verbeteren.

Inzameling in de retail
Er spelen veel vragen rond de inzameling van textiel in de retail. Vanwege de zorgplicht die gemeenten hebben voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, waaronder textiel afkomstig van particulieren, hebben gemeenten de bevoegdheid regels hierover vast te stellen. Die komen terecht in de gemeentelijke afvalstoffenverordening. De afvalstoffenverordening verschilt van gemeente tot gemeente, zo ook de regels rondom textielinzameling in de retail. De UPV Textiel heeft vooralsnog geen verandering aangebracht in deze situatie. De VHT benadrukt het belang van duidelijke regelgeving vanuit het ministerie omtrent textielinzameling in de retail.

Verdere invulling van de UPV Textiel
De komende periode moet er meer duidelijkheid komen op een aantal punten. De VHT voert overleg met de verschillende betrokken stakeholders, waaronder de Stichting UPV Textiel en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wilt u meer informatie neem dan contact op met het secretariaat of houd de website in de gaten voor het laatste nieuws.