Standpunten

De Vereniging Herwinning Textiel streeft naar het verduurzamen van de textielketen om een zo hoog mogelijke kwantiteit en kwaliteit in de gescheiden inzameling en hergebruik van textiel te bewerkstelligen. De VHT is van mening dat een vrije, gezonde markt voor herbruikbaar textiel de basis vormt voor deze noodzakelijke verduurzaming. Een markt waar professionele partijen vrij kunnen handelen in herbruikbaar textiel, zonder daarbij onnodig belemmerd te worden door onpraktische en onnodige wetten en regels. Herbruikbaar textiel is een waardevolle grondstof, die als zodanig erkent en behandeld dient te worden, ook op Europees niveau.

Klik hier voor het visiedocument van de VHT. 

Ook EuRIC, de confederatie van de Europese recycling industrie, pleit voor ambitieuze textielstrategie in de Circulaire economie door hergebruik en recycling. Klik hier voor het visiedocument van EuRIC Textiles. 

Differentiatie van het UPV tarief
De VHT adviseert in haar recent gepubliceerde standpuntnota een UPV systeem met tariefdifferentiatie.

Uit onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Eureco in opdracht van de VHT en Agentschap NL, is gebleken dat er nog zeer veel textiel bij het restafval belandt. De VHT werkt samen met andere partners in de textielketen (waaronder overheid en modebranche) om het aandeel textiel in het restafval te verminderen en zo de textielketen te verduurzamen. Daartoe is een Green Deal afgesloten, waar de VHT de penvoerder van is. Download hier de tekst van de Green Deal.

Certificering:

VHT-leden combineren professionaliteit en aandacht voor een duurzame samenleving met gezond ondernemersverstand. Om het professionele en duurzame karakter te borgen en uit te kunnen dragen heeft de VHT een certificeringsregeling.

Grondstoffenakkoord:

De VHT is van mening dat textiel dat geschikt is voor materiaal-hergebruik geen afval is, maar een grondstof voor de recyclingindustrie. Dit temeer omdat de potentiële milieuschade van voor recycling geschikt textiel minimaal is.

De Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) heeft zich achter het Grondstoffenakkoord geschaard. De VHT is bij de FHG aangesloten. De recyclingketen vormt de Circulaire Economie in de praktijk. De kennis en ervaring vanuit de bij de FHG aangesloten organisaties dragen bij aan een resultaat- en praktijkgerichte invulling van de transitie-agenda's. Ook de belemmeringen voor recycling - mede door de definitie van 'afvalstof' die nog altijd van toepassing is op hoogwaardige recyclingstromen – zullen in deze trajecten moeten worden weggenomen volgens de FHG. Design voor hergebruik en design for recycling zullen als het aan de FHG ligt de belangrijkste pijlers van de transitie-agenda’s moeten worden. Hoogwaardige inzameling draagt zorg voor hoogwaardige recycling. Kwaliteit en afzetmarkten van recyclingstromen dienen hierbij centraal te staan. De transitie-agenda’s zullen worden gekoppeld aan de trajecten die reeds lopen in het kader van de programma’s Van Afval naar Grondstof (VANG) en Meer en Beter Recyclen, waar de FHG reeds als stakeholder bij is betrokken.